Regulamin

Regulamin sklepu internetowego 

§ 1 Postanowienia wstępne:

Sklep internetowy Latolla dostępny pod adresem internetowym www.latolla.com prowadzony przez Emilię Grajcar, NIP: 5732927934, Regon: 389564994.

§ 2 Definicje:

Sprzedawca – Latolla Emilia Grajcar 

Prowadząca sklep internetowy pod adresem internetowym: www.latolla.com

Sklep – zbiór stron internetowych i narzędzi informatycznych (serwis internetowy) zarządzających przez Sprzedawcę i pozwalający Użytkownikom na zawieranie Umów sprzedaży, dostępny pod adresem: www.latolla.pl, adres e-mail: sklep@latolla.com, numer telefonu kontaktowego +48 697-101-248 

Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem sklepu 

Przedsiębiorca- przedsiębiorca w porozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny ( tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. Póz. 121 ) uważa się za osobę fizyczną dokonującą czynność  prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą bądź zawodową. 

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży zawarta w Sklepie na zasadach wynikających z Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Klientem. 

Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług droga elektroniczną (Dz. U. Nr 144 póz. 1204 ze zm.). 

Użytkownik – użytkownik internetu, korzystający ze Sklepu.

Konsument – za konsumenta w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny ( tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. Póz 121) uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta. 

Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy sprzedaży, w tym sposobu dostawy 

Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów. 

Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/ usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży. 

§ 3 Kontakt ze sklepem:

42-200 Częstochowa 

ul. Mazowiecka 111/113 m. 19

sklep@latolla.com

+48 697-101-248 

Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 

Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 9-17 

§ 4 Wymagania techniczne:

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

-urządzenie końcowe z dostępem do internetu i  przeglądarka internetowa,

-aktywne konto poczty elektronicznej (e-meil),

-włączona obsługa plików cookies, 

§ 5 Informacje ogólne:

Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta. 

Przeglądanie asortymentu sklepu nie wymaga zakładania Konta.

Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami §6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta. 

Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i są cenami brutto ( uwzględniają podatek VAT ).

Użytkownik ma możliwość dokonywania zamówień w Sklepie przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę. Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminum, w szczególności postanowień dotyczących przerw technicznych. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone. 

Wszystkie sprzedawane towary zawierają dokładny opis ich właściwości. Istnieje również indywidualne uzgodnienie właściwości towaru pomiędzy Nabywcą a Sprzedawcą, pod warunkiem że zmiany będą możliwe ze względu na właściwość danego towaru. 

Przedstawione przez Sprzedawcę towary to ręcznie szyte produkty dla dzieci, nie są gotowymi produktami. 

Wszystkie towary sprzedawane na stronach Sklepu są nowe. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia towaru wolnego od wad. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady towaru na zasadach wskazanych we właściwych przepisach prawa. Regulacja tej odpowiedzialności zawarta jest w przepisach Kodeksu cywilnego, w szczególności w art. 556 oraz art. 5561-5563 Kodeksu cywilnego.

§ 6 Zakładanie konta:

Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych : Imię, Nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-meil. 

Założenie Konta w Sklepie jest darmowe. 

Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formuluarzu rejestracji.

Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysyłanie stosowanego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w §3.

§ 7 Zasady składania Zamówienia i wykonanie umowy sprzedaży 

W celu złożenia zamówienia Użytkownik umieszcza w Wirtualnym koszyku produkt, który zamierza nabyć. Użytkownik może dowolnie zarządzać wartością Wirtualnego koszyka poprzez dodawanie do niego kolejnych towarów lub usuwanie. 

Użytkownik potwierdza złożenie zamówienie klikając przycisk „Zamawiam i płacę”. 

Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną przez Użytkownika Sprzedawcy. 

Potwierdzenie otrzymania zamówienia zostanie automatycznie wysłana na adres poczty elektronicznej Użytkownika. Potwierdzenie otrzymania zamówienia nie stanowi przyjęcia zamówienia do realizacji. 

Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Użytkownika zostanie wysłana wiadomość z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji- przyjęcie oferty.

W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę, iż zamowienie zostało złożone nieprawidłowo, Sprzedawca poinformuje Użytkownika. 

W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość pod wskazany przez Klienta adres e-meil lub przekaże informacje drogą telefoniczną na numer wskazany przez klienta. 

Jeśli Sprzedawca nie może wykonać świadczenia o właściwościach indywidualnych zamówionych przez Klienta z powodu przejściowej niemożności jej spełnienia, Sprzedawca może za zgodą Klienta spełnić świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu oraz tę samą cenę lub w inny ustalony przez strony sposób. 

Umowa zawierana jest w języku polskim. 

Zapłata za zakupiony towar może zostać dokonana przed odbiorem przedmiotu zamówienia ( płatność z góry) 

-za pomocą systemu płatności Przelewy24

Użytkownik dokonuje zakupu towaru zgodnie z ceną oraz wysokością kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia. 

Brak otrzymania płatności za pośrednictwem jednego z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od dnia potwierdzenia zamówienia, w przypadku wyboru płatności z góry jako forma zapłaty, spowoduje anulowanie zamówienia. 

Sklep prowadzi sprzedaż towarów na terenie Polski, jak i do innych państw. Przed zakupem z innego kraju niż Polska, prosimy o kontakt na sklep@latolla.com aby ustalić koszty wysyłki. 

Towary zakupione przy wykorzystaniu Sklepu dostarczane są na adres wskazane przez Klienta.

Towary zakupione przy wykorzystaniu Sklepu dostarcza na zlecenie Sprzedającego firma kurierska.

Koszty dostawy zależą od wielkości zamówienia i adresu dostawy i podawane są każdorazowo przy wyborze sposobu dostawy poprzez Użytkownika, przed jak i po złożeniu zamówienia.

Sprzedawca zamieszcza na stronie internetowej Sklepu przedstawiającej dane towar informację o terminie, w ciągu którego nastąpi dostawa zamówienia. Czas realizacji zamówienia wynosi 14 dni roboczych od momentu wpłaty na rachunek firmowy. W przypadku dłuższego terminu realizacji, klient zostaje o tym poinformowani odpowiednio przy zamówieniu. 

Sprzedawca nie odpowiada za niedostarczenie towaru z przyczyn leżących po stronie Klienta, np. wskutek podania nieprawidłowego adresu dostawy. 

§ 8 Prawo do odstąpienia od umowy:

Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny. 

Bieg terminu określonego w ust.1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami, termin wskazany w ust 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii. 

Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem terminu.

Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-meil Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy-dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. 

Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe. 

Zwracany przez Klienta towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, aby zapewnić brak uszkodzeń w trakcie transportu. 

Klient jest zobowiązany ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru. 

§ 9 Reklamacja i gwarancja:

W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma możliwości reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanie w Kodeksie cywilnym rękojmi lub lu gwarancji, o ile gwarancja jest udzielna

Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:

-złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,

-przy wadzie istotnej – złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy,

-żądać usunięcia wady.

Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany powyżej

Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru, w przypadku Konsumenta na koszt Sprzedawcy , na adres ul. Mazowiecka 111/113 m. 19, 42-200 Częstochowa.

Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja infrormacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu w Sklepie.

Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres wskazany wyżej w Regulaminie

Rozpatrywanie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.

Sprzedawca odpowiada za zakupiony przez Konsumenta towar przez okres 2 lat.

§ 10 Pozasądowe sposoby dochodzenia roszczeń:

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasad dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektorów Inspekcji Handlowej oraz następującymi adresami internetowymi Urzędu ochrony Konkurencji i Konsumentów: 

Konsument posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. Z 2014 r. poz. 148 z późn. zm. ), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. O Inspekcji Handlowej (Dz. U. Z 2014 r. poz. 148 późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów ( m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 11 Dane osobowe w Sklepie internetowym:

Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.

Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – tekże w celu marketingowym. 

Odbiorcami danych osobowych klientów Sklepu intrenteowego mogą być:

W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

W przypadku Klienta, który korzysta w sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym. 

Klient ma prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich podawania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§ 12 Przerwy techniczne:

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Sklepu spowodowane czynnikami o charakterze siły wyższej.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do Sklepu spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem funkcjonalności Sklepu. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

§ 13 Polityka prywatności serwisu www.latolla.com

Dostępna jest pod adresem https://latolla.com/polityka-prywatnosci/

§14 Ochrona danych osobowych:

1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych – znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych – „RODO”.

2. Celem przetwarzania danych Kupującego przez Sprzedawcę, podanych przez Kupującego w związku z zakupami w Sklepie, jest realizacja zamówień. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest:

Umowa sprzedaży lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. C ) oraz prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub ochrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. F RODO).

§15 Postanowienie końcowe:

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechne obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http:/ec.europa.eu/consumers/odr/

REGULAMIN KONKURSU ORGANIZOWANEGO NA PORTUALU INSTAGRAM
§ 1 POSTANOWIENIE OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu ( dalej „Konkurs”) przy wykorzystaniu serwisu
  Instagram, ogłoszonym na profilu https://www.instagram.com/latolla_/ jest
  Latolla Emilia Grajcar ul.Mazowiecka 111/113/19 42-200, Częstochowa, adres
  e-mail: latolla.sklep.com  NIP: 573 297 934, REGON: 389564994. (dalej
  „Organizator”)
 2. Nagrody w Konkursie zapewnia Organizator Latolla Emilia Grajcar ul.
  Mazowiecka 111/113/19 42-200 Częstochowa NIP: 573 297 934,
  REGON:389564994
 3. Konkurs nie jest w żaden sposób wspierany, sponsorowany czy powiązany z
  serwisem Instagram. Serwis Instagram nie ponosi odpowiedzialności za
  Konkurs, a wszelkie pytania, komentarze i reklamacje powinny być kierowane
  do Organizatora, a nie do portalu Instagram. Organizator zobowiązuje się
  solidarnie do zwolnienia portalu Instagram z odpowiedzialności wobec
  każdego Użytkownika Konkursu, który skieruje przeciwko portalowi Instagram
  roszczenie związane z niniejszym Konkursem.

§ 2 Czas trwania Konkursu i komisja konkursowa

 1. Konkurs rozpoczyna się dnia 29.10.2022 i trwa do dnia 04.11.2022
 2. 2.Uczestnicy są nagradzani za komentarze (odpowiedzi na pytanie)
  opublikowane w tym okresie. Publiczne ogłoszenie wyników odbywa się
  najpóźniej do dnia 06.11.2022
 3. 3.Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, właściwego
  przebiegu oraz wywołania osób biorącym w nim udział – w tym Zwycięzcę,
  Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące
  zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga
  Organizator. W skład Komisji wejdą 3 osoby wytypowane przez Organizatora.
  § 3 Warunki i zasady uczestnictwa w Konkursie
 4. 1.W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna (dalej: Uczestnik),
  która:
  1.1 Posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskie,
  1.2 jest pełnoletnia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
  1.3 nie jest w żaden sposób osobowy, kapitałowy lub organizacyjnie powiązana z
  Organizatorem, 1.4 zapoznała się z Regulaminem Konkursu i akceptuje jego
  postanowienia,
  1.4 wykonała w pełni Zadanie Konkursowe zawarte w treści posta
 5. Brak spełnienia któregokolwiek z warunków w ust. 1 pkt 1.1-1.5 stanowi podstawę
  do wykluczenia Uczestnika z Konkursu, a w przypadku późniejszego wykrycia tych
  okoliczności, w tym po wydaniu nagrody, prawo do dochodzenia jej zwrotu.
   
 6. Warunkiem uczestnictwa, jest akceptacja niniejszego Regulaminu, a udział w
  Konkursie i udostępnianie danych na potrzebę Konkursu jest dobrowolne.
 7. Do konkursu należy zgłosić się osobiście – niedozwolonym jest zakładzie
  fikcyjnych kont na potrzebę uczestnictwa w Konkursie lub posiłkowanie się danymi i
  kontami osób trzecich. Dane na osobistym profilu serwisu Instagram muszą być
  zgodne z rzeczywistością.
  § 4 Zasady konkursu i przebieg
 8. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na serwisie Instagram
  na profilu Organizatora pod adresem https://www.instagram.com/latolla_/
 9. Zadanie Konkursowe polega na:
  2.1 Skomentowaniu postu użytkownika Latolla_ w serwisie Instagram z odpowiedzią
  na pytanie.
 10. Udział w Konkursie biorą wpisy/komentarze związane z tematyką Konkursu, nie
  zawierają treści łamiących prawo, naruszających dobre obyczaje i godność inny osób
  oraz takie, co do których Uczestnik wykazuje prawa autorskie.
 11. Celem zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu, Organizator wybierze 1
  najciekawszy komentarz i nagrodzi autora modelem Nena w różowym kolorze.
 12. Administrator profilu Latolla_ ma obowiązek usuwać komentarze/wpisy
  naruszające postanowienia niniejszego Regulaminu.
 13. Laureat Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej poprzez wpis Instagram do
  maksymalnie 7 (siedmiu) dni roboczych od zakończenia Konkursu.
  § 4 Nagrody
 14. W Konkursie wyłoniony zostanie wyłącznie jeden zwycięzca (dalej: „Zwycięzca”)
 15. Po zakończeniu trwania Konkursu, Organizator wybierze jeden najciekawszy,
  zdaniem Komisji Rekrutacyjnej, komentarz.
 16. Zwycięzcy konkursu nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę,
  równowartość pieniężną ani na jakąkolwiek nagrodę rzeczową innego rodzaju.
 17. Od decyzji Komisji Konkursowej nie przysługują odwołania, a decyzja jest
  ostateczna. 5. Zwycięzcy konkursu nie przysługuje prawo do przeniesienia Nagrody
  na osobę trzecią.
 18. Zwycięzca Konkursu może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu
  ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.
 19. Fundatorem Konkursu jest Organizator
 20. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na profilu
  instagramowym https://www.instagram.com/ latolla_/ , a Zwycięzca Konkursu
  zostanie dodatkowo poinformowany o wygraniej w formie wiadomości prywatnej na
  portalu Instagram wysłaną z oficjalnego konta Latolla_.
     
   9. Warunkiem otrzymania Nagrody w postaci modelu Nena jest przesłanie do dnia
  09.11.2022 prywatnej wiadomości zwrotnej, w której znajdzie się imię, nazwisko
  zwycięzcy oraz adres korespondencyjny umożliwiający wysłanie paczki (ulica, numer
  domu, kod pocztowy, miejscowość )
 21. Nagroda zostanie wysłana w przeciągu 7 dni roboczych od ogłoszenia wyników.
 22. W przypadku podania nieprawidłowych danych lub niewypełnienie obowiązków z
  § 4., pkt.5 w ciągu 7 dni roboczych, Laureat traci prawo do Nagrody
 23. Organizator zastrzega sobie prawo do nieargumentowania wyboru komentarzy.
 24. W przypadku rezygnacji Laureata z Nagrody, Organizator ma prawo przekazać ją
  innemu Uczestnikowi biorącemu udział w Konkursie.
  14.Organizator nie ponosi odpowiedzialosci za brak możliwości przekazania Nagrody
  w w/w terminie z przyczyn niezależnych od Organizatora.
  § 5 Reklamacje
 25. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy
  powinni zgłaszać za pomocą poczty elektronicznej na
  adres latolla.sklep@gmail.com w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w
  terminie 2 dni od dnia ogłoszenia Zwycięzcy Konkursu w każdym tygodniu.
 26. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, nazwę profilu na portalu Instagram
  Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 27. Reklamacje rozpatrywane będą za pomocą poczty elektronicznej w terminie 14dni
  od dnia otrzymania reklamacji przez Organizatora.
 28. Decyzje Organizatora w postępowaniu reklamacyjnym są ostateczne.
 29. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nieprawidłowości w
  działaniu łącz teleinformatycznych, sieci Internet, serwerów, interfejsów,
  przeglądarek oraz serwisu Instagram w trakcie trwania Konkursu ani za czasowe lub
  stałe zablokowanie profilu Uczestnika przez serwis Instagram.
  § 6 Dane osobowe
  1.Administratorem danych osobowy udostępnianych przez Uczestników Konkursu
  jest Organizator. Kontakt z Administratorem Danych Osobowych odbywa się za
  pomocą adresu e- mail: latolla.sklep@gmail.com lub pisemnie na adres siedziby
  Administratora.
 30. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane wyłącznie w celu
  dokonania czynności niezbędnych dla prawidłowego przeprowadzenia Konkursu,
  kontaktu z Uczestnikiem, ogłoszeniu wyników, przekazania Nagrody Zwycięzcy czyli
  realizacji umowy w tym zakresie, na podstawie art 6 ust. 1 lit. b RODO oraz
  rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.
 31. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez okres
  niezbędny do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu i wydania Nagród lub do
  momentu cofnięcia zgody, jeżeli dane udostępnione są na podstawie zgody.
    
   4. Każdy Uczestnik a prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do
  ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia
  sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody. Uczestnik ma
  prawo do wycofania zgody w każdym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
  przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.
 32. Administrator nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego
  lub organizacji międzynarodowej.
 33. Udział w konkursie jest dobrowolny, przekazanie danych osobowych przez
  Uczestnika również jest dobrowolne, lecz konieczne do wzięcia udziału w Konkursie.
 34. Dane osobowe są przetwarzane w zakresie nazwy profilu portalu Instagram,
  imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz adresu korespondencyjnego, wyłącznie w
  celach związanych przedmiotowo z przeprowadzaniem Konkursu, tj. W celach
  związanych z prawem danego Uczestnika do uzyskania Nagrody, wydania Nagrody,

ogłoszenia wyników Konkursu, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz
sprawozdawczości księgowej i podatkowej – zgodnie z przepisami obowiązującymi w
rzeczpospolitej Polskiej ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych
osobowych ( tekst jednolity Dziennik Ustaw w 2002 roku, numer 101, pozycja 926, z
późniejszymi zmianami), a od 25 maja 2018r. zgodnie z rozpatrywaniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 maja 2016r. W sprawie osób
fizycznych w związku z przetrzymywaniem danych osobowych swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE.

 1. Dane te zostaną usunięte po zakończeniu okresu możliwości wnoszenia
  reklamacji.
  § 7. Postanowienie końcowe
 2. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do dokonywania modyfikacji
  postanowień Regulaminu, które każdorazowo zostaną opublikowane pod warunkiem,
  ze dokonane zmiany nie mogą wpłynąć na prawa Uczestników nabyte na podstawie
  Regulaminu przed dokonaniem zmiany.
 3. Regulamin Konkursu dostępny na stronie https://latolla.pl
  3.Regulamin wchodzi w życie z dniem 29.10.2022.
  4.Uczestnictwo w Konkursie wymaga akceptacji niniejszego Regulaminu.
 4. Wszelkie spory odnoszące się i wynikające z Konkursu lub niniejszego
  Regulaminu będą rozpatrywane przez Sąd Okręgowy w Częstochowie -42-202
  Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 23/35.